Гаалийн бүрдүүлэлт

  • Гадаад худалдаанд оролцогч ААН, иргэдэдгаалийн болон гаалийн тарифын тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан журмууд, бусад хууль тогтоомжийн талаар тайлбарлаж зөвлөгөө өгөх.
  • Гаалийн зуучлалын гэрээний үндсэн дээр бараа эзэмшигчийн өмнөөс бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн бүрдүүлэлт хийх